Gijs Assmann

Werken

(c) Gijs Assmann, Raakvlak (VI), 2017
(c) Gijs Assmann, Ode aan Mandela, 2013
(c) Gijs Assmann, Altaglichkeit (VI), 2017
(c) Gijs Assmann, Sculptural moment (cirkelboog) (I), 2016
(c) Altaglichkeit (IV), 2017