Gijs Assmann

Werken van Gijs Assmann

(c) Gijs Assmann, Raakvlak (VI), 2017
(c) Gijs Assmann, Ode aan Mandela, 2013
(c) Gijs Assmann, Altaglichkeit (VI), 2017
(c) Gijs Assmann, Sculptural moment (cirkelboog) (I), 2016
(c) Altaglichkeit (IV), 2017